Lávre

Konseʹrtt
Sajos
pi 16.08 čiâss 22:30

Lávre Johan Eira lij Koutokeino beäʹlnn puättam nuõrr sääʹmartistt da musikkneǩ.
Lávre musiiklaž õõlmtõs vuâđđââvv ravvsânji äʹrbbvuõđlaž juõiggäʹrbbvuõʹtte, leša son ååcc teâđast še čõõđ ääiʹj ođđ imbuulsid sääʹm-musiikk maaiʹlmest.
Juõigg ja laaul liâ suu live-čuäjtõõttmõõžžâs kõskkpääiʹǩest; kuäʹss-ne soolân kitara da efeektivuiʹm, måtmvuâra seämma poodd määŋgbeällsaž musikkniiʹǩǩivuiʹm.
Lávre suunallšem, tuʹtǩǩeei, leša põõššjen šõddâm souʹndd lij vuäǯǯam inspiraatio seʹst åårrai viizzlõsvuõđâst di jieʹllem moodrai mosaiikkâst da vääʹldeeʹl teeʹmin, kook liâ siõmmna vuäinnmõõžž åålǥbeäʹlnn.

Lávre
Spotify
Instagram
Facebook
YouTube